офіційний веб-сайт           
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
13 | 12 | 2018
Розроблено проект Частини 1 "Нові теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік Друкувати
Написав Прес-служба   
Вівторок, 01 березня 2011 09:44
За результатами розгляду отриманих від технічних комітетів стандартизації (далі – ТК) та інших суб'єктів стандартизації пропозицій з розроблення проектів національних нормативних документів (далі – НД) розроблено проект Частини 1 "Нові теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік (далі – проект Частини 1 "Нові теми" Плану–2011).
Проект Частини 1 "Нові теми" Плану–2011 містить нові роботи з розроблення проектів НД, які запропоновано розпочати у 2011 році.
Для розгляду заінтересованими суб’єктами стандартизації проект Частини 1 "Нові теми" Плану–2011 розміщено на веб-порталі Держспоживстандарту (www.dssu.gov.ua, Технічне регулювання » Стандартизація » План національної стандартизації » План–2011).
Проект Частини 1 "Нові теми" Плану–2011 надсилається на розгляд до центральних органів виконавчої влади, які зазначаються як джерело фінансування робіт з розроблення проектів НД, включених до проекту Частини 1 "Нові теми" Плану–2011, чи виконують функції технічного регулювання у сферах, до яких належить об'єкт стандартизації запланованого НД.
Перелік центральних органів виконавчої влади з вказаними сферами, в яких виконуються функції технічного регулювання, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 288.
 Інформаційні таблиці до проекту Частини 1 "Нові теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік додаються.

Довідково:
Держспоживстандарту поставлено завдання стосовно забезпечення умов підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), що буде невід'ємним додатком до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, якою започатковуватиметься зона вільної торгівлі.
Однією з умов підписання АССА є те, що на момент підписання зазначеної угоди в Україні має бути прийнято 100 % європейських стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам таких європейських директив "Нового підходу": 2006/95/EC "Низьковольтне обладнання", 2009/105/EC "Прості посудини, що працюють під тиском", 2004/108/EC "Електромагнітна сумісність", 2006/42/EC "Безпека машин".

Враховуючи вищезазначене, з метою фінансування у 2011 році Держспоживстандартом розглядались та включались до проекту Частини 1 "Нові теми" Плану–2011 роботи з розроблення проектів національних НД, гармонізованих з європейськими, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам вищезазначених директив "Нового підходу".

Щорічний План національної стандартизації (далі – План) формується відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (ст. 7), Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (ст. 9), постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 77 "Про затвердження Порядку координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету" та ДСТУ 3250-95 "Порядок розроблення Плану державної стандартизації" на основі пропозицій заінтересованих сторін (ТК та інших суб'єктів стандартизації) з урахуванням суспільної потреби у стандартах та державних пріоритетів.
План є інформаційним документом і розробляється з метою:
- координації розроблення національних стандартів для різних видів діяльності (зокрема, з метою забезпечення уникнення дублювання робіт у сфері стандартизації, які проводяться за фінансуванням підприємств, асоціацій, центральних органів виконавчої влади тощо) та гармонізації національних стандартів з відповідними міжнародними і регіональними стандартами;
- доведення до всіх заінтересованих сторін (підприємств, асоціацій, споживачів, центральних органів виконавчої влади, міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації тощо) інформації про роботи з розроблення проектів національних стандартів, які ведуться та які заплановані.
Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (ст. 18) роботи із стандартизації фінансуються замовниками цих робіт.
Джерелами фінансування є: кошти Державного бюджету України; кошти, передбачені на виконання програм і проектів; кошти суб'єктів господарювання; кредити банків; інші кошти, передбачені законом.
Замовниками робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади, на які законодавством покладено відповідальність за технічне регулювання у визначених сферах діяльності.
Перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 288.
Пріоритети, за якими здійснюється виконання робіт із стандартизації, визначені Законом України "Про стандартизацію", Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 77.
Базові нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації визначені в Методиці визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації, затвердженої наказом Держспоживстандарту від 19.10.2007 № 274, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.11.2007 за № 1251/14518.
Процедура розроблення національних НД визначена ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів".
Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (ст. 9) функції з розроблення, розгляду та погодження національних НД покладено на ТК.
ТК формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. До роботи в ТК залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці і фахівці. ТК не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
У разі відсутності відповідного ТК розробником НД може виступити організація, яка володіє відповідним науково-технічним потенціалом.
Відповідно до чинного законодавства замовлення робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
Так організація-розробник проекту НД та вартість роботи з розроблення НД за бюджетне фінансування визначаються після проведення процедури державних закупівель.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 56 "Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" Мінрегіонбуду делеговані повноваження щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (класи 91 і 93 згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004:2008, крім позицій, які стосуються лічильників, машин та устатковання), а саме делеговані повноваження стосовно встановлення правил розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та визнання такими, що втратили чинність, національних стандартів.
Наразі План формується на основі тем з розроблення проектів національних НД, які передбачається прийняти наказами Держспоживстандарту.
План містить тільки теми з розроблення національних НД, і національних змін до чинних в Україні міждержавних НД. Теми з розробки міждержавних стандартів (змін до них) до Плану не включаються, а містяться в Плані розробки міждержавних нормативних документів, який розробляється Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології та сертифікації.
План складається з двох частин:
Частина 1 "Нові теми" містить нові теми з розроблення проектів національних стандартів, які запропоновані до розроблення на поточний рік;
Частина 2 "Перехідні теми" містить перехідні теми, за якими розроблення проектів стандартів в попередні роки було розпочато та не завершено.
Робота з розроблення проекту НД вважається завершеною, коли відповідний НД прийнято центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації.
Враховуючи, що План на поточний рік формується в попередньому році, та з метою охоплення усіх робіт із стандартизації, протягом року формуються додатки до Плану.
Додатки до Плану, як і План, формуються на основі пропозицій суб’єктів стандартизації стосовно розроблення (перегляду) НД.
Розроблення та ведення Плану здійснює Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (далі – ДП "УкрНДНЦ"), який створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2003 № 1337.
ДП "УкрНДНЦ" виконує такі роботи:
аналіз, систематизація та експертиза пропозицій з розроблення (перегляду) НД, надісланих суб'єктами стандартизації до проекту Плану та додатків до нього;
розроблення проекту Плану та додатків до нього;
розроблення проектів змін до Плану та додатків до нього.
Протягом року до затверджених Плану та додатків до нього вносяться обґрунтовані зміни за пропозиціями міністерств (відомств), ТК та організацій-розробників, які стосуються назви стандарту (у тому числі назви та позначення міжнародного чи регіонального стандарту); виду роботи; організацій-розробників та співвиконавців робіт; джерела фінансування; коду об’єкта стандартизації тощо.
План, додатки до нього та зміни до зазначених документів затверджуються наказами Держспоживстандарту. Попередньо проекти Плану (Частина 1 "Нові теми") та додатків до нього надсилаються Держспоживстандартом на розгляд до заінтересованих центральних органах виконавчої влади та оприлюднюються на веб-порталі Держспоживстандарту з метою розгляду всіма заінтересованими сторонами.
Затверджені План, додатки до нього та зміни до зазначених документів оприлюднюються на веб-порталі Держспоживстандарту (www.dssu.gov.ua, Технічне регулювання » Стандартизація » План національної стандартизації).

За наявності зауважень до плану просимо надсилати їх з метою доопрацювання відповідного проекту до ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ", адреса: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2; тел./факс: (044) 452 69 07) до 11 березня 2011 року за такою формою.
Копію листа просимо надсилати до Держспоживстандарту (контактний телефон/факс: (044) 528 54 79, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Примітка:
Згідно з чинним законодавством замовлення робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
Враховуючи чинне законодавство у сфері державних закупівель, організація-розробник проекту нормативного документа та вартість роботи з його розроблення за бюджетне фінансування визначаються після проведення процедури державних закупівель.
Зважаючи на вищезазначене, в проекті Частини 1 "Нові теми" Плану–2011 графа 8 не заповнена в частині робіт, які заплановано виконувати в межах бюджетного фінансування.
 
Останні новини
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Перекладач
Пошук
Хто на сайті
На даний момент 30 гостей на сайті
Статистика
Користувачі : 148
Зміст : 1341
Посилання : 23
Переглянути хіти змісту : 1802291
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Департамент тхнічного регулювання