офіційний веб-сайт           
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
23 | 09 | 2018
Випробувати промислову та побутову техніку можна в ДП «Львівстандартметрологія» Друкувати
Написав прес-служба   
Вівторок, 27 квітня 2010 13:18
У Львівському науково-виробничому центрі стандартизації, метрології та сертифікації успішно функціонує Лабораторія випробувань промислової та побутової техніки.
Діяльність лабораторії здійснюється за такими напрямками:
- проведення приймальних і кваліфікаційних випробувань продукції нових розробок, контрольних випробувань серійної продукції;
- проведення робіт зі сертифікації продукції (з 1993 р.);
- взаємодія з місцевими органами самоврядування, обласною СЕС, а також іншими контролюючими органами, в частині контролю якості продукції;
- участь у проведенні перевірок за дотриманням стандартів і технічних умов на стадіях виробництва продукції територіальними органами Держспоживстандарту України;
- проведення контрольних випробувань продукції для її відбору до Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України».
У зв'язку з постійним розширенням номенклатури випробувальної продукції і видів випробувань лабораторія регулярно здійснює технічне переоснащення, самостійно проводить розробку і впровадження нового випробувального обладнання. Персонал лабораторії періодично підвищує свій професійний рівень на державних курсах підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб при виконанні випробувань.
Згідно вимог міжнародних стандартів і державного стандарту ДСТУ ІS0/ІЕС 17025 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" в лабораторії випробувань промислової та побутової техніки розроблена система управління якістю, основним завданням якої є постійне вдосконалення якості виконання робіт, забезпечення точності і вірогідності випробувань, постійне підвищення кваліфікації спеціалістів.
В 2006 р. випробувальна лабораторія (ВЛ) акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ІS0 / ІЕС 17025-2001 і отримала Атестат акредитації № 2Н586 дійсний з 11.01.2007 р. до 10.01.2010 р.
Упродовж міжакредитаційного періоду в лабораторії зовнішніми аудиторами було проведено інспекційний нагляд. В жовтні 2009 р. випробувальна лабораторія здійснила чергову акредитацію Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025-2006 і отримала атестат акредитації.
Фахівці лабораторії постійно працюють над реалізацією вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025-2006, впроваджують нові методи проведення випробувань, здійснюють їх валідацію, займаються постійним моніторингом якості випробувань і розрахунком невизначеності результатів випробувань, проведенням міжлабораторних порівняльних випробувань.
Перевагою впровадження в лабораторії вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025 є використання положень Системи якості на практиці, а саме: забезпечення вірогідності і відтворюваності результатів випробувань продукції; суворе дотримання вимог нормативних документів до методів випробувань, правил застосування засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання і методик виконання вимірювань; своєчасне виконання заявок замовників.
Політика лабораторії спрямована на розуміння персоналом важливості співробітництва з клієнтами (замовниками) для створення і підтримки між ними стабільних взаємовигідних ділових відносин.
Співробітництво ВЛ із Замовником передбачає:
- надання при необхідності Замовнику або його представнику доступу до відповідних приміщень випробувальної лабораторії під час проведення випробувань його продукції (з обов'язковим дотриманням персоналом ВЛ вимог забезпечення конфіденційності робіт, які виконуються для інших Замовників);
- збереження персоналом ВЛ професійної таємниці стосовно інформації, отриманої від Замовника під час виконання своїх завдань;
- підготовку, пакування і відправлення зразків продукції, необхідних Замовнику для проведення верифікації або арбітражних випробувань;
- обговорення технічної компетентності випробувальної лабораторії, надання Замовнику інформації щодо участі ВЛ в раундах професійного тестування та в міжлабораторних порівняльних випробуваннях, пояснення специфіки вимог стандарту ДСТУ ІSО/ІЕС 17025-2006 і Національного агентства з акредитації України або закордонних органів з акредитації;
- надання ВЛ згоди на проведення Замовником або його представником аудиту системи якості стосовно роботи, яка виконується для Замовника;
- надання ВЛ дозволу на ознайомлення Замовника або його представника зі звітами за результатами візитів експертів або аудиторів з метою оцінки/акредитації ВЛ на відповідність вимогам національних і міжнародних стандартів, які стосуються компетенції випробувальних лабораторій;
- надання порад і рекомендацій уповноваженим персоналом з окремих технічних питань;
- надання уповноваженим персоналом висновків, які грунтуються на отриманих результатах випробувань;
- надання проміжних відомостей про стан/процес виконання робіт;
- негайне інформування Замовників про будь-які затримки, відхилення або невідповідності під час проведення випробувань і прийняті коригувальні, запобіжні дії.
ВЛ ознайомлює Замовника з процедурою надання та розгляду рекламацій. А також, колектив ВЛ є вдячним за будь-яку надану Замовником оцінку проведених випробувань і рівня обслуговування, незалежно від того, позитивною чи негативною вона є.
Галузь акредитації випробувальної лабораторії промислової та побутової техніки згідно затвердженого переліку продукції, що підлягає сертифікації, включає:
Р.1. Електропобутове та аналогічне обладнання, комплектуючі вироби та прилади для фермерського і присадибного господарства: холодильники, морозильники, обладнання для зберігання овочів і фруктів при понижених температурах, прилади для приготування їжі, прилади для механізації кухонних робіт, санітарно-гігієнічні прилади, прилади для догляду за шкірою та волоссям, прилади мікроклімату, машини швейні, інструменти та прилади переносні електронагрівальні побутові, прилади для фермерського та присадибного господарства, газонокосарки електричні, насоси для рідин, насоси та компресори, електроустановні комплектувальні вироби та з'єднувальні пристрої, регулювальне обладнання для низької напруги, захисне устаткування.
Р.2. Світлотехнічна продукція і комплектуючі вироби до неї ( крім "джерел світла").
Р.З. Ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний.
Р.4. Апаратура радіоелектронна побутова: магнітофони і диктофони, радіоприймальні пристрої і комбінована з ними апаратура, програвачі, підсилювальна апаратура, обладнання для забезпечення електроживлення, апаратура для відеозапису та відтворення, інструменти електромузичні, електронні та комп'ютерні ігри, приймачі телевізійні та інше.
Р.5. Засоби обчислювальної техніки: дисплеї, відеомонітори, термінали, машини обчислювальні електронні, друкувальні пристрої, пристрої та блоки забезпечення засобів електроживленням обчислювальної техніки.
Р.7. Обладнання технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків (автомати та обладнання фасувальне пакувальне (крім запасних частин), лінії автоматичні та напівавтоматичні (крім запасних частин), машини та устаткування (крім запасних частин), обладнання холодильне, обладнання теплове для приготування гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі, машини для переробки м'яса, овочів, тіста на підприємствах громадського харчування, механічне обладнання).
Р.8. Медична техніка: апарати для рентгенології, прилади та апарати для лікування, апарати анестезіологічні, апарати для гемодіалізу, апарати для електролікування високочастотні і квантові, ендоскопічна апаратура, апарати для ультразвукової терапії, апарати для інгаляційної анестезії, апарати для штучної вентиляції легенів, устаткування стоматологічне.
Р.12. Обладнання металообробне та деревообробне (верстати металорізальні, у т.ч для майстерень загальноосвітніх шкіл, машини ковальсько-пресові, устаткування деревообробне, у т.ч. для виробництва меблів).
Р.13. Зварювальне обладнання (автомати для електродугового зварювання та наплавки, напівавтомати для електродугового зварювання та наплавки, випрямлячі зварювальні, трансформатори зварювальні, машини для електроконтактного зварювання).
Р.18. Засоби автоматизації та механізації контрольно - касових операцій і конторське обладнання (реєстратори електронні, контрольно - касові апарати, комп'ютерно-касові системи, машини копіювально - розмножувальні (у разі суміщення в апаратурі функцій копіювання, факсу та друкувального пристрою сертифікація проводиться також відповідно до вимог п. 5.3 та 16.2).
Р.22. Техніка сільськогосподарська з електроприводом.
Р.32. Свинцево-квасні стартерні батареї.
Р.100. Інші вироби (електронагрівачі (ТЕНи), електроконфорки, м'ясорубки побутові.
Зважаючи на багаторічний досвід роботи ВЛ, можна відзначити такі основні недоліки, які виявляються при сертифікаційних випробуваннях продукції, перерахованої в галузі діяльності випробувальної лабораторії промислової та побутової техніки:
- невідповідність маркування (попереджувальні написи та написи
знаків небезпеки здійснюються на недержавній мові);
- паспорти та інструкції - на недержавній мові;
- не забезпечується достатній захист від механічних пошкоджень;
- недостатнє заземлення.

За підсумками роботи лабораторії випробувань промислової та побутової техніки у І кварталі 2010 р. було виконано 357 випробувань, серед яких: сертифікаційні, контрольні, на електробезпеку, приймальні, інспекційні та арбітражні.
 
Останні новини
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Перекладач
Пошук
Хто на сайті
На даний момент 10 гостей на сайті
Статистика
Користувачі : 148
Зміст : 1318
Посилання : 23
Переглянути хіти змісту : 1750703
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Департамент тхнічного регулювання