офіційний веб-сайт           
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
22 | 10 | 2018
Концепція державної політики захисту прав споживачів Друкувати
Написав прес-служба   
Четвер, 29 березня 2012 08:25
КОНЦЕПЦІЯ

Державної політики захисту прав споживачів
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сфера захисту прав споживачів є невід’ємною і вагомою складовою загальних прав людини. Споживач єдиний з усіх суб’єктів ринку, який не є професійним учасником і без державної підтримки не в змозі ефективно відстоювати свої законні права.

Саме через стан задоволення потреб споживачів визначається рівень розвитку та цивілізованості ринку. Важливе значення має те, що спільнота споживачів – це найбільш широко представлена громада в будь-якій країні, оскільки об’єднує не лише громадян даної країни, але й іноземних громадян, які перебувають на її території. Повага та дотримання законних прав споживачів представниками влади та бізнесу, так само як відсутність такого ставлення до потреб споживачів, суттєво впливає на імідж держави.

Україна, першою з країн СНД, у 1991 прийняла Закон «Про захист прав споживачів», чим засвідчила повагу до міжнародних засад цивілізованого захисту громадян як споживачів. При прийнятті Конституції України (стаття 42) держава підтвердила незмінний курс на всебічне забезпечення захисту прав споживачів, здійснення контролю за якістю і безпечністю товарів, сприяння діяльності громадських організацій споживачів.

Державна політика захисту прав споживачів має бути системною, консолідованою з органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями споживачів. Вона потребує постійного удосконалення, системного і цілеспрямованого підходу з урахуванням питань технічного регулювання як інструменту для захисту прав споживачів. Зазначене передбачає низку цілісних заходів економічного, правового та організаційного характеру.

Послідовна та ефективна споживча політика є важливим чинником ефективного розвитку ринку, що забезпечує вплив на повсякденне життя населення, сприяє підвищенню добробуту споживачів та створює сприятливі умови ведення бізнесу для сумлінних виробників товарів та послуг. Основним завданням органів державної влади є продовження процесу перетворення України на заможну європейську державу, пріоритетом якої є створення високих стандартів життя населення.

Концепція державної споживчої політики розроблена відповідно до Конституції та чинного законодавства України, Керівних принципів Організації Об’єднаних Націй для захисту інтересів споживачів (прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 р. та розширених у 1999 р.), «Хартії захисту прав споживачів» (ухваленої Парламентською Асамблеєю Євросоюзу в 1973 р.) «Хартії основних прав Європейського Союзу» (2000 р.), «Стратегії споживчої політики Європейського Союзу на 2007- 2013 роки».

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ РОЗВ'ЯЗАННЯ

На сьогоднішній день в Україні вибудована, хоча ще не цілісна, система споживчого законодавства. В той же час вона потребує удосконалення.

Незадовільний стан споживчого ринку, відсутність належного забезпечення гарантій безпечності та якості товарів і послуг сприяють зростанню соціального напруження в суспільстві та стримують економічне зростання України в цілому.

В умовах зростання обсягів споживання та насичення ринку продукцією, проблемою для населення залишається надходження в торговельну мережу значної кількості неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів.

Конституційні права споживачів не можуть в достатній мірі бути захищені без розв’язання наступних проблем:

- підвищення ролі споживача у суспільстві через створення умов для здорової конкуренції, впровадження сучасних концепцій формування якості та безпечності товарів та послуг, забезпечення умов набуття громадянами системної споживчої освіти, сприяння діяльності громадських об’єднань споживачів;

- забезпечення координованих дій центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення ефективного вирішення комплексу завдань з дотримання захисту прав та інтересів споживачів;

- створення належних умов для функціонування в органах місцевого самоврядування структурних підрозділів з питань захисту прав споживачів;

- забезпечення створення освітніх навчальних програм та споживчої просвіти;

- налагодження співпраці і взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями споживачів;

- забезпечення належного рівня об’єктивності та достовірності інформації про товари і послуги з метою забезпечення споживачів можливістю зробити свідомий вибір серед ринкових пропозицій;

- забезпечення системного «зворотного зв'язку» зі споживачем;

- забезпечення судовою системою вирішення проблем захисту прав споживачів, особливо щодо відшкодування майнової і моральної шкоди.

Аналіз кращих практик захисту прав споживачів в країнах ЄС і світу свідчить про різноманітність підходів до врегулювання на державному рівні системи стандартизації, оцінювання відповідності, захисту прав споживачів. Однак загальним, ключовим для Європейського Союзу та інших розвинених країн світу, є втілення у практику прийняття державних рішень принципу пріоритету інтересів споживачів перед інтересами будь-яких політичних та бізнесових кіл. Тільки із застосуванням превентивного підходу до забезпечення прав споживачів при консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін, причетних до проблематики, можна отримати корисний ефект як для споживача, так і для соціально-економічних перетворень у цілому. Баланс інтересів учасників ринкових відносин є головною умовою розвитку та оздоровлення ринку.

АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ
 
Міжнародні та національні практики захисту прав споживачів базуються на визнаних в усьому цивілізованому світі принципах і засадах, дотримання яких гарантує країнам успішне інтегрування до спільної системи цінностей – прав людини на якісне та безпечне споживання, а також стимулювання громадської активності споживачів, що безумовно має підтримуватися політикою держави.

Недосконалий рівень захисту прав споживачів в країні зумовлено недостатнім рівнем забезпечення:

- пріоритету інтересів споживачів перед інтересами будь-яких бізнесових, політичних, корпоративних та інших угруповань;

- превентивності у побудові державної політики та діяльності у сфері захисту прав споживачів;

- прозорості і відкритості в інформаційному просторі державної політики та відповідних дій щодо захисту прав споживачів;

- соціального діалогу між державою та громадськими організаціями споживачів;

- поєднанням зусиль урядових та громадських структур у створенні бар’єрів для нечесної підприємницької практики;

- гарантії захисту споживачів від шкоди їхньому здоров’ю і безпеці;

- сприяння підвищенню просвіти громадян у сфері їхніх прав, законних інтересів та ефективних механізмів захисту прав споживачів на ринках товарів, робіт, послуг;

- принципів здорового споживання з урахуванням інтересів нинішніх і майбутніх поколінь.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Метою Державної політики захисту прав споживачів в Україні є підвищення якості життя кожного громадянина України.

Основні завдання Державної політики захисту прав споживачів:

- побудова ефективної системи захисту прав споживачів на основі визначення стратегічних напрямів і пріоритетів її розвитку на перспективу;

- забезпечення дієвого захисту законних прав споживачів, у тому числі у судовому порядку;

- забезпечення ефективної взаємодії і координації діяльності усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадських об’єднань споживачів у сфері захисту прав споживачів;

- стимулювання підвищення якості товарів, робіт, послуг, що реалізуються на споживчому ринку;

- підвищення рівня інформованості та правової обізнаності споживачів щодо їхніх законних прав і механізмів реалізації, а також правової грамотності суб'єктів господарювання, що функціонують на споживчому ринку;

- впровадження кращих світових і вітчизняних практик захисту прав споживачів і боротьба з недобросовісними діловими практиками взаємовідношень із споживачами;

- забезпечення справедливого, доступного, оперативного досудового и судового порядків врегулювання споживчих спорів;

- забезпечення балансу між самозахистом споживачів та ефективним державним захистом його порушених прав;

- формування прогресивного іміджу держави в міжнародному середовищі через підвищення авторитету споживача, поваги до його законних прав.

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА РОЗВ´ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Захист конституційних прав споживачів може бути забезпечено тільки єдиним шляхом затвердження Державної політики захисту прав споживачів.

Для цього конче важливо дотримуватися системного підходу до вирішення існуючих проблем, публічного обговорення та визначення пріоритетних цілей із забезпеченням чіткої координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, підприємств, установ.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Основними напрямами реалізації Державної політики захисту прав споживачів є розробка та прийняття Державної цільової програми захисту прав споживачів в Україні на 2012-2015 роки ( далі Програма). Її реалізація відповідатиме підходам Європейської Комісії, яка прийняла та успішно здійснює «Стратегію споживчої політики ЄС на 2007-2013 роки».

В Програму має бути закладено :

- розроблення нових та гармонізація чинних законодавчих та нормативно-правових актів із документами ЄС у сфері захисту прав споживачів;

- розбудова системи та забезпечення ефективної роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів;

- забезпечення представництва та збільшення впливу споживачів на формування політики у сфері захисту прав споживачів та технічного регулювання;

- створення системи «єдиного вікна» щодо розгляду звернень споживачів у разі порушення їх прав - національного інтерактивного комунікаційного порталу для споживачів;

- захист внутрішнього ринку від небезпечних та неналежної якості товарів (робіт, послуг), створення гарантій їх безпечності та якості;

- розвиток системи порівняльних досліджень товарів і послуг та незалежних споживчих експертиз;

- забезпечення розвитку наукових досліджень у сфері захисту прав споживачів;

- покращання матеріально-технічного та методологічного забезпечення досліджень товарів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо) і послуг з метою запобігання та виявлення фальсифікації, проведення експертиз при вирішенні споживацьких спорів тощо;

- створення системи стимулів для виробників і продавців якісної та безпечної продукції;

- забезпечення правової просвіти громадян і доступу до споживчих знань через систему освітніх закладів всіх рівнів;

- забезпечення ефективної системи компенсації з відпрацюванням дієвих механізмів щодо відшкодування збитків, завданих споживачам неякісною продукцією;

- створення ефективних механізмів взаємодії державних органів з громадськими об’єднаннями споживачів;

- стимулювання запровадження високих етичних норм поведінки у стосунках із споживачем та доброчинної виробничої практики суб’єктів господарювання;

- забезпечення системи захисту прав споживачів висококваліфікованими кадрами;

- впровадження інституцій підвищення кваліфікації фахівців спеціалістів у сфері захисту прав споживачів;

- здійснення на державному рівні заходів щодо захисту споживачів від потенційних ризиків, пов’язаних з використанням генетично модифікованих організмів, харчових добавок тощо;

- вдосконалення відповідних законодавчих актів для забезпечення захисту споживачів від впливу агресивної та недобросовісної реклами;

- забезпечення невідворотності притягнення до суворої відповідальності виробників, постачальників і продавців, що реалізують небезпечну, неякісну та фальсифіковану продукцію;

- запобігання надходженню на вітчизняний споживчий ринок фальсифікованої, контрафактної та контрабандної продукції;

- забезпечення функціонування системи виробництва та розповсюдження соціальної реклами з питань захисту прав споживачів;

- створення загальнодоступного реєстру суб’єктів товарного ринку (продавців, постачальників, виробників, виконавців), які систематично порушують права споживачів;

- створення системи оперативного оповіщення споживачів щодо можливих ризиків і небезпеки товарів і послуг на споживчому ринку;

- створення системи позасудового вирішення спорів між споживачами та продавцями, надавачами послуг;

- вдосконалення законодавства для здійснення захисту колективних інтересів споживачів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


 
Реалізація Державної політики захисту прав споживачів забезпечить:

- більш високу якість життя громадян України відповідно до визнаних стандартів споживання в ЄС та світі;

- гармонізацію законодавчої та нормативно-правової бази у сфері захисту прав споживачів з міжнародною;

- ефективну співпрацю в інтересах суспільства органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій споживачів;

- збалансування інтересів учасників ринкових відносин та забезпечення справедливих умов для споживачів;

- насичення споживчого ринку якісною та безпечною продукцією;

- забезпечення випереджальних дій для недопущення порушення прав споживачів та прийняття відповідних заходів із захисту цих прав;

- створення суспільної атмосфери неприйняття недобросовісної та нечесної підприємницької практики, а також запровадження конкретних механізмів протидії цьому явищу;

- більш високий рівень обізнаності населення щодо своїх споживчих прав;

- формування здорового споживання як суттєвої складової здорового способу життя людини, що є важливим елементом підтримання стратегічних ресурсів держави;

- розвиток місцевих ініціатив відповідно до потреб споживачів на рівні міста, району, селища;

- створення підґрунтя для забезпечення авторитету державних рішень у суспільстві та їхньої підтримки з боку громадських об’єднань як представників громадянського суспільства;

- наближення до стандартів європейських країн та інших розвинених держав світу.
 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел.Джерело:  www.dssu.gov.ua
 
 
Останні новини
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Перекладач
Пошук
Хто на сайті
На даний момент 32 гостей на сайті
Статистика
Користувачі : 148
Зміст : 1327
Посилання : 23
Переглянути хіти змісту : 1762975
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Департамент тхнічного регулювання